Cech Rzemiosł Różnych

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie Cechu Rzemiosł Różnych w Olsztynie

Kontakt z nami

Statut Cechu Rzemiosł Różnych w Olsztynie 

Zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów Związku Pracodawców pod nazwą Cech Rzemiosł Różnych w Olsztynie w dniu 28 maja 2013r.

 • 1

 1. Cech Rzemiosł Różnych zwany dalej „Cechem” jako związek rzemieślników i pracodawców jest samorządną, społeczno- zawodową i gospodarczą organizacją.
 2. Cech jest związkiem pracodawców pod nazwą:
  Cech Rzemiosł Różnych.
 3. Cech posiada osobowość prawną.
 4. Cech działa na podstawie Ustawy o Rzemiośle /Dz. U. nr 129, poz. 1445/ z roku 2001- tekst jednolity.
 5. Cech prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie rzemiosł różnych.

 • 2

 1. cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Różnych w Olsztynie.
 2. Siedzibą Cechu jest miasto Olsztyn.

 

 • 3

Cech może być członkiem Izby Rzemieślniczej lub innych organizacji pracodawców.

 1. Zadania Cechu.

 • 4

 1. Zadaniem Cechu jest utrwalenie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno- organizacyjnej, kulturalnej, socjalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów, udzielenie pomocy doradczo- instruktażowej.
 2. Do zadań Cechu w szczególności należy:
  a. Utrwalenie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej.
 1. Prowadzenie wśród członków pracy społeczno- organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu.
 2. Współpraca z organizacjami społecznymi i politycznymi.
 3. Reprezentowanie interesów członków zrzeszonych w Cechu wobec organów administracji państwowej i samorządowej, sądów oraz organizacji społecznych, politycznych i gospodarczych wszelkimi dopuszczonymi przepisami prawa do protestu zbiorowego.
 4. Udzielenie pomocy prawnej w formie poradnictwa prawnego.
 5. Przedstawianie właściwym organom administracji państwowej i samorządowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych do wykonywania tych zadań.
 6. Udzielanie pomocy członkom w drodze udzielania porad, informacji, wystąpień i interwencji.
 7. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności członków Cechu.
 8. Udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków Cechu oraz ich możliwościach produkcyjnych.
 9. Organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Cechu i zatrudnionych przez nich pracowników.
 10. Propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego oraz sprawowanie nadzoru nad właściwym przebiegiem kształcenia zawodowego pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych.
 11. Współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych szkolonych przez członków Cechu.

ł. Organizowanie pomocy instruktażowej i szkoleniowej dla członków Cechu.

 1. Organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków Cechu i ich rodzin oraz pracowników młodocianych, a także pracowników Cechu i ich rodzin.
 2. Delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów samorządowych i państwowych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne, oraz do organizacji społecznych i gospodarczych, w pracy których uczestniczy rzemiosło.
 3. Dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydanie w tym przedmiocie stosownej opinii.
 4. Prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków Cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej.
 5. Prowadzenie współpracy z zagranicą.
 6. Opracowywanie i opiniowanie projektów prawa miejscowego dotyczących rzemiosła, podejmowanie inicjatyw legislacyjnych.
 7. Opracowywanie kierunków rozwoju rzemiosła i analiz ekonomicznych, współdziałanie w tej dziedzinie z samorządem terytorialnym.
 8. Realizowanie określonych, statutowych zadań gospodarczych, szkoleniowych i socjalnych, Cech może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub powołać własne wyodrębnione organizacyjne zakłady, tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi- krajowymi i zagranicznymi- jednostki gospodarcze, przewidziane przepisami prawa oraz postępować do organizacji gospodarczych już istniejących.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

 • 5

 1. Członkami Cechu są obligatoryjnie rzemieślnicy i osoby prawne szkolący pracowników młodocianych w zawodach rzemieślniczych.
 2. Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie objętym §1 statutu, a także inne osoby fizyczne lub spółki cywilne osób fizycznych nie spełniające warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia określonych w ustawie o rzemiośle.
 3. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona od rygorem nieważności w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, zakres prowadzonej działalności oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.
 4. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Prezydium Zarządu.
 5. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
 6. od odmownej decyzji Prezydium Zarządu zainteresowanemu służy prawo odwołania do Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 • 6

 1. Członkowie mają prawo do:
  1. Korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w §5  Statutu.
  2. Wybierania i wybieralności do organów Cechu.
  3. Zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia pracy Cechu.
  4. Wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu- dotyczących praw członka do Walnego Zgromadzenia.
  5. Obecności podczas obrad organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz udzielania wyjaśnień.
  6. Wglądu w protokoły Walnych Zgromadzeń i rocznego sprawozdania Zarządu Cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonywanych zaleceń.
  7. Uzyskiwanie od organów Cechu- na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach sekcyjnych lub w innych formach informacji o działalności Cechu.
 2. Nie ma prawa wybieralności członek cechu, który:
  1. Został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego.
  2. Został pozbawiony prawa wybieralności orzeczeniem Sądu Cechowego.
  3. Zalega z opłacaniem składek członkowskich powyżej trzech miesięcy.

 • 7

 1. Członkowie cechu obowiązani są:
 1. Przestrzegać prawa, zasad etyki i godności zawodowej, uchwał organów statutowych Cechu.
 2. Regularnie opłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości.
 3. Poddać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła, w przypadku napływania skarg na działalność zakładu.
 4. Podnosić jakość świadczonych usług oraz kulturę obsługi klientów.
 5. Rzetelnie i sumiennie wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.
 6. Zawiadomić Cech w ciągu 30 dni o zaprzestaniu wykonywania rzemiosła lub przeniesieniu siedziby zakładu.

 • 8

 1. Członkowstwo w Cechu ustaje na skutek:
 1. Wystąpienia.
 2. Wykreślenia.
 3. Wykluczenia.

 • 9

 1. Członek Cechu może wystąpić z Cechu za wypowiedzeniem złożonym w formie pisemnej. Wystąpienie  jest skuteczne z chwilą pisemnego powiadomienia Cechu.
 2. Wykreślenie członka Cechu może nastąpić w przypadku zawinionej utraty uprawnień do prowadzenia działalności rzemieślniczej.
 3. Członek Cechu może zostać wykreślony z Cechu na podstawie uchwały Zarządu Cechu w przypadku zalegania z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 4. Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd Cechu.
 5. O wykreśleniu członka Cechu obowiązany jest powiadomić zainteresowanego w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji, oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
 6. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w terminie i w sposób określony w §13 Statutu.
 7. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania.
 8. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia- zainteresowany zachowuje ciągłość członkowstwa w Cechu.

 • 10

 1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności i samorządowo- organizacyjnej Cechu i inne jego wydatki.
 2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd Cechu do ustalania wysokości składki cechowej.

 • 11

 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:
 1. „Honorowego Starszego Cechu” lub „Honorowego Członka Cechu” osobom, które położyły szczególnie zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych.
 2. „Honorowego Członka Cechu” osobom, przez ostatnie 20 lat były członkami Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej.
 3. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

 

 1. Organy Cechu.

 

 • 12

 1. Organami Cechu są:
 1. Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd Cechu.
 3. Prezydium Zarządu Cechu.
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Sąd Cechowy.
 1. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. B, d i e.
 2. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać prawa, Statutu i uchwał organów statutowych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
 3. Wybory Starszego Cechu oraz organów, o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, a w przypadku jednej kandydatury dopuszcza się głosowanie jawne. Odwołanie członka organu następuje także w głosowanie jawne. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
 4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się głosy oddane za i przeciw uchwale.

 1. Walne Zgromadzenie

 

 • 13

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących rzemiosła będących w kompetencjach Cechu.
 2. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
 1. Uchwalenie Statutu i jego zmiany.
 2. Wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz zastępców członków.
 3. Określenie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników.
 4. Uchwalanie zasad prowadzenia gospodarki finansowej Cechu.
 5. Rozpatrywanie sprawozdań samorządu Cechu, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowania uchwał w tych sprawach i udzielania absolutorium członkom Zarządu.
 6. Upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek.
 7. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 8. Nadawanie godności „Honorowego Członka Cechu’ i „Honorowego Starszego Cechu”.
 9. Rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu.
 10. Wybór delegatów na zjazdy samorządu rzemiosła oraz desygnowanie do władz samorządu rzemiosła; w okresie między Walnymi Zgromadzeniami wyboru oraz desygnowania dokonuje Zarząd Cechu.
 11. Podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w Statucie.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Cechu.

 

 • 14

Odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego- przed upływem kadencji- może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością głosów oddanych w tajnym głosowaniu.

 • 15

 1. Jeżeli Cech liczy więcej niż 100 członków- Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione Walnym Zgromadzeniem Delegatów.
 2. Delegatów wybierają sekcje zawodowe, terenowe na okres kadencji Zarządu.
  W razie nie dojścia do skutku zebrań sekcyjnych, delegatów powołuje Zarząd. Delegatów wybiera się w proporcji 1 delegat na 3 członków.
 3. Na żądanie ogółu członków zwołuje się Walne Zgromadzenie w pełnym składzie.

 • 16

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku. Walne Zgromadzenie zwołuje, się na podstawie uchwały Zarządu, Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.
 2. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu walnego Zgromadzenia na żądanie:

– Komisji Rewizyjnej;

– 1/3 ogólnej liczby członków Cechu;

 1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 2. W przypadkach wskazanych w ust. 2- Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w przeciągu 8 tygodni od daty złożenia wniosku. Jeżeli t nie nastąpi, Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub Komisja wybrana przez 1/3 ogólnej liczby członków Cechu.
 3. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków lub delegatów na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, pisemnie listem zwykłym i wywiesza się informację na tablicy informacyjnej Cechu. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby i organizacje.
 4. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w Biurze Cechu- odpowiednio do porządku obrad, następujące materiały:
  1. Sprawozdanie finansowe.
  2. Sprawozdanie Zarządu.
  3. Projekty podstawowych uchwał.
  4. Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 5. Członkowie lub delegaci, którzy zalegają z uiszczeniem składek Cechowych powyżej 3 miesięcy są pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechowych.
 6. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród uczestników/delegatów Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
 7. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, po uprzednim 3- krotnym upomnieniu wykluczyć ze Zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
 8. Szczegółowe zasady i tryb obrad Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

 • 17

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje zgodnie z postanowieniami §16 Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej 1/4 członków lub delegatów.
 2. Zarząd jest obowiązany wyznaczyć II termin Walnego Zgromadzenia, nie poniżej niż 14 dni od pierwszego. Drugi termin może być wyznaczony na ten sam dzień. Walne Zgromadzenie odbyte w II terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
 3. Uchwały zapadają zwykła większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 4. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów uczestniczących w walnym Zgromadzeniu. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu.
 5. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie- delegaci.
 6. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 7. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący  Sekretarz.

 1. Zarząd cechu.

 

 • 18

 1. Zarząd Cechu jest najważniejszym organem Cechu pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
 2. Zarząd Cechu jest organem zarządzająco- wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.
 3. Zarząd składa się z 7 członków, w tym: starszego Cechu, 2 Podstarszych Cechu, Sekretarza, Skarbnika i 2 członków.
  Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem.
  Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera 2 zastępców członków. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów.
 4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera 2 Podstarszych, Sekretarza oraz Skarbika.
  Osoby te wraz ze starszym Cechu tworzą Prezydium Zarządu Cechu.
  Zakres uprawnień Prezydium określi Zarząd Cechu w formie uchwały.
 5. Kadencja trwa 4 lata.
 6. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie- delegaci.
 7. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 3 letni staż członkowski.
 8. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło  absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu §17 ust. 4 Statutu.

 • 19

W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji do Zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów.
W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu, do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje go Podstarszy.

 

 • 20

Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Cechu z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji państwowej i samorządowej, sądów, organizacji gospodarczych i społecznych.
 2. Gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w §13 ust. 1- 9 i 11- 12.
 3. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te Zgromadzenia.
 4. Ustalanie zasad wynagrodzenia pracowników Cechu.
 5. Powoływanie Komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu.
 6. Przyjmowanie i wykreślanie członków Cechu.
 7. Rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie usług przez członków cechu.
 8. Realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi oraz innymi organizacjami.
 9. Wybór i desygnowanie przedstawicieli Cechu do organów samorządowych rzemiosła oraz innych organizacji.
  W przypadku wygaśnięcia mandatu delegata na zjazd delegatów samorządu rzemiosła wybranego zgodnie z §13 ust. 10- Zarząd Cechu jest władny do dokonania wyboru nowego przedstawiciela na okres do końca kadencji.
 10. Powołanie i odwoływanie Dyrektora Biura Cechu.

 • 21

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz na 3 miesiące. W razie uzasadnionej potrzeby Starszy Cechu decyduje o zwołaniu posiedzenia Zarządu w innym terminie.
 2. Zarząd może ustalić określony dzień tygodnia i miesiąca na swoje posiedzenie.
 3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
 4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Starszy lub Podstarszy Cechu.
 5. O czasie i miejscu posiedzenia Zarządu powiadamiani są na 7 dni przed terminem wszyscy członkowie Zarządu.
 6. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Dyrektor Biura Cechu- z głosem doradczym, oraz inne zaproszone osoby.
 7. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej polowy statutowej liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.
 8. uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
 9. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu, jego Prezydium oraz Komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 1. Komisja Rewizyjna.

 

 • 22

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.
 2. komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera 1 zastępcę członka Komisji rewizyjnej.
 3. Do zadań Komisji rewizyjnej należy:
 1. Badanie działalności statutowej Cechu.
 2. Badanie rocznych sprawozdań finansowych oraz zgłaszanie dla Walnego Zgromadzenia wniosków w tych sprawach.
 3. Składanie dla Walnego Zgromadzenia sprawozdań z dokonanych czynności.
 4. Przedkładanie dla Walnego Zgromadzenia wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu Cechu.
 5. Wydawanie zaleceń dla Zarządu Cechu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
 1. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin pracy uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

 1. Sąd Cechowy.

 

 • 23

 1. Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
 2. Sąd Cechowy składa się z 3 członków i 1 zastępcy, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu.
  Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego Sądu, a pozostałych członków razem.
  Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus 1 głos.
 3. Sąd Cechowy wybiera ze swego grona 1 Zastępcę Przewodniczącego.

 • 24

 1. Sąd Cechowy rozpatruje swoje sprawy na wniosek Zarządu lub w własnej inicjatywy.
 2. Sąd cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy.
 3. Sąd Cechowy może orzec następujące kary:
 1. Upomnienie.
 2. Nagana.
 3. Pozbawienie prawa wybieralności do organów Cechowych na okres 3 lat.
 4. Wykluczenie.
 1. W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może- niezależnie od orzekania kary- zgłaszać wyniki o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
 2. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej na skutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznania skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczonej kary może zalecić naprawienie szkody materialnej wyrządzonej przez członka.
 3. Odwołania od decyzji Sadu Cechowego kieruje się do walnego Zgromadzenia. Decyzje Walnego zgromadzenia są ostateczne.

 • 25

 1. Wykluczenie członka Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku, gdy z jego winy dalsze członkowstwo sprzeczne jest z postanowieniami Statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka z Cechu, Sąd zasięga opinii Radcy Prawnego.
 2. Za ważną przyczynę wykluczenia można uznać w szczególności:
 1. Popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu.
 2. Umyślne działanie na szkodę Cechu.
 3. Uporczywe nie wykonywanie podstawowych obowiązków członka Cechu.
 4. Naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
 1. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu cechowego należy do Zarządu Cechu.

 1. Sekcje terenowe i zawodowe.

 

 • 26

 1. Członkowie Cechu wykonujący rzemiosło na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i gmin mogą tworzyć sekcje terenowe.
 2. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła mogą tworzyć sekcje zawodowe.
 3. powoływanie sekcji należy do właściwości Zarządu Cechu.
 4. Działające sekcje wybierają delegatów na Walne Zgromadzenie wg wskazań §15 Statutu.
 5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera Przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań Przewodniczącego sekcji określa Zarząd Cechu. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.
 6. Do zadań sekcji należy:
 1. Oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno- gospodarczych rzemiosła.
 2. Prowadzenia działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła.
 3. Wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów.
 4. Aktywizowanie rzemieślników do udziału w pracach społecznych.
 1. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.
 2. Ewentualne wydatki są pokrywane w ramach planu finansowego Cechu.

 1. Komisje Zarządu Cechu.

 

 • 27

 1. Dla wykonywania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, Zarząd Cechu może powołać Komisje ds. Skarg i Wniosków.
 2. Komisja ma charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawia Zarządowi.
 3. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu.
 4. W skład Komisji powoływani są członkowie Cechu odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
 5. Komisja może za zgodą Zarządu korzystać z opinii rzeczoznawców.
 6. Do zadań Komisji należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych rzemieślników oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu.
 7. tryb pracy i szczegółowe zadania określa Zarząd Cechu.

VII. Zasady gospodarki finansowej Cechu.

 

 • 28

 1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.
 2. zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.
 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej określa Zarząd w formie uchwały.
 4. W przypadku przynależności określonej w §3- cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowej i organizacyjnej samorządu rzemieślniczego- w ramach posiadanych możliwości finansowych ustalonych przez Zarząd.

VIII. Biuro Cechu.

 

 • 29

 1. Bieżącą działalnością Cechu kieruje Dyrektor Biura Cechu.
 2. dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

 • 30

 1. Zakres Pełnomocnictw i obowiązków Dyrektora określa Zarząd Cechu.
 2. Dyrektor organizuje wykonanie statutowych zadań Cechu ora uchwał i zaleceń organów Cechu, a w szczególności:
 1. Reprezentuje interesy rzemiosła.
 2. Udziela pomocy rzemieślnikom zrzeszonym w Cechu w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, oraz sprawuje nadzór nad przygotowaniem zawodowym pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych-  zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Zarządu Cechu.
 3. Organizuje działalność oświatową.
 4. Składa Zarządowi Cechu sprawozdania z działalności Cechu.
 5. Jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności cechu obowiązujących przepisów.
 6. Prowadzi działalność gospodarczą celem zapewnienia środków na wykonywanie zadań statutowych Cechu.

 • 31

 1. W przypadku gdy wykonywanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa dyrektor Biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.
 2. Dyrektor Biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz posiedzeniach Zarządu cechu z głosem doradczym.
 3. Dyrektor Biura odpowiada za pracę Biura przed Zarządem Cechu.
 4. Dyrektorem Biura może zostać osoba posiadające średnie lub wyższe wykształcenie, 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych.
 5. Dyrektor Biura zatrudnia oraz ustala wynagrodzenie Zarządu Cechu.
 6. Pozostałych pracowników Biura, zgodnie z zatwierdzoną przez Cech strukturą organizacyjną, zatrudnia i ustala Dyrektor Biura.

 1. Reprezentacja Cechu.

 

 • 32

 1. Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub Podstarszego cechu oraz Dyrektora Biura Cechu w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
 2. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu wraz z Dyrektorem Biura Cechu, a w okresie jego nieobecności- łącznie z upoważnionym przez Dyrektora pracownikiem Biura.
 3. Zarząd może udzielić Dyrektorowi Biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą Cechu lub zakładu, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 1. Postępowanie odwoławcze.

 

 • 33

 1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikłych ze stosunku członkowstwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
 2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni- licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.
 3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym Zgromadzeniu.
 4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 3 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
 5. Cech jest zobowiązany doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

 

 1. Zmiana Statutu.

 

 • 34

Zmiana Statutu Cechu może być dokonywana mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania/ uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

 

 1. Likwidacja Cechu.

 

 • 35

O likwidacji Cechu oraz przeznaczeniu jego majątku decyduje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania/ uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Na wszystkie pytania odpowiadamy w najkrótszym możliwym czasie.

Hugona Kołłątaja 5
10-034 Olsztyn

tel./fax 48 368-35-41
(w godz. 7.00-15.00)

cech.olsztyn@wp.pl

Kontakt z nami

13 + 7 =